1.3(top 12%)
Impact Factor
1.4(top 12%)
extended IF
133(top 2%)
H-Index
3.6K
authors
26.3K
papers
282.9K
citations
2.2K
citing journals
21.9K
citing authors

Most published authors in 2003

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Naomichi Sakai 20 340 5,866
Yasumoto Tanaka 15 253 3,437
Akira Iyo 14 484 10,004
Petre Badica 10 202 2,198
Masashi Tokunaga 10 249 4,564
Terukazu Nishizaki 10 216 2,533
Takato Machi 10 128 1,835
Takashi Yanagisawa 9 216 2,160
Adrian Crisan 9 116 976
Sergey M Kazakov 8 126 2,578
Takekazu Ishida 8 109 635
Sadamichi Maekawa 8 672 28,920
Kazuo Kadowaki 8 303 14,838
Yoichi Ando 7 376 22,431
Pavel Diko 6 115 1,445
Michael Koblischka 6 336 4,346
Takanobu Kiss 6 179 2,438
Masahiro Horibe 6 118 995
Anjela Koblischka-Veneva 6 133 809
Takao Watanabe 6 55 1,012
Hidenori Takagi 6 696 40,331
Kazumasa Iida 5 201 3,131
Masayoshi Tonouchi 5 385 9,394
Hironaru Murakami 5 148 1,360
Tadeusz Kopec 5 128 741
Hiroshi Eisaki 5 690 35,835
Kenji Shibata 5 81 1,578
Hua Kun Liu 5 997 57,309
Nobuyuki Yoshikawa 5 309 3,217
Takasada Shibauchi 4 305 12,612
Tetsuo Hanaguri 4 130 4,652
Franco Nori 4 801 52,116
Marcin Matusiak 4 45 493
Takaaki Manabe 4 146 1,876
Bartek A Glowacki 4 229 4,165
Takenori Fujii 4 87 2,241
T Manabe 4 110 2,353
Mengjun J Qin 4 61 1,164
Koichi Izawa 4 98 3,129
Goran Karapetrov 4 126 3,097
Xavier Chaud 4 147 2,182
Luis Balicas 4 252 12,618
Michael Eisterer 4 215 3,866
Toshiya Doi 4 125 1,106
Veer Awana 4 422 5,202
Ryoji Inada 4 99 914
Sergey Lee 4 38 988
Teng Yang 3 91 2,490
Predrag Miranović 3 26 751
Andreas Rydh 3 67 1,206
Hiroyuki Ohsaki 3 154 1,160
Lev Dorosinskii 3 14 133
Masaaki Matsuda 3 305 6,685
Georg J Schmitz 3 77 1,267
Sundaresan Athinarayanan 3 231 7,137
Bei-Hai 3 107 2,189
Roman Puzniak 3 250 4,222
Xavier Obradors 3 587 13,375
Manuel Angst 3 61 1,819
R Jayavel 3 438 8,427
L A Angurel 3 101 1,153
Eva Natividad 3 43 1,101
Hijiri Kito 3 112 3,974
Yoshihiko Takano 3 421 11,091
UĞur Topal 3 71 748
Tatiana A Prikhna 3 129 967
W-K Kwok 3 354 17,120
Iwao Yamaguchi 3 150 1,562
Hajime Shibata 3 216 3,829
Gheorghe Virgil Aldica 3 143 937
Itsuhiro Kakeya 3 90 1,168
Masaki Azuma 3 230 11,223
Byung-Hyuk Jun 3 46 313
Yasuhiro Asano 3 187 2,859
Yoshinori Haga 3 758 13,042
Mitsuho Furuse 3 75 622
Masanori Ichioka 3 121 2,735
Raquel A. Ribeiro 3 77 1,622
Marcin Konczykowski 3 293 8,441
Peter Samuely 3 125 2,034
Nobuhiko Hayashi 3 67 1,391
Alexander Lavrov 3 78 2,477
Takahiko Sasaki 3 407 8,323
Antony Carrington 3 100 5,943
Morten Ring Eskildsen 3 68 2,041
Shiliang Li 3 134 4,317
Iman Askerzade 3 104 614
Xiaorong Wang 3 79 1,819
Beena Kalisky 3 65 2,014
Toshiyuki Mito 3 372 3,872
Mitsugu Sohma 3 88 943
Haruhiko Obara 3 63 1,036
Minoru Nohara 3 182 6,854
Kunihiko Oka 3 117 2,287
Satoshi Awaji 3 646 7,342