1.5(top 11%)
Impact Factor
1.9(top 11%)
extended IF
207(top 1%)
H-Index
3.1K
authors
39.5K
papers
659.6K
citations
5.1K
citing journals
77.8K
citing authors

Most cited authors in 2012

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yoshikazu Mizuguchi 551 237 8,147
Yoshihiko Takano 532 421 11,091
Satoshi Demura 488 24 1,569
Shingo Yonezawa 379 98 2,674
Yoshiteru Maeno 379 254 17,319
Naoto Nagaosa 375 192 22,578
Shunichiro Kittaka 372 97 1,616
Kenji Ishida 362 64 2,442
Masatoshi Sato 343 106 7,232
Yukio Tanaka 343 314 13,470
Hiroshi Fujihisa 343 130 4,106
Yoshito Gotoh 341 123 3,542
Akira Iyo 326 484 10,004
Hiroshi Eisaki 316 690 35,835
Chul Ho Lee 260 204 6,915
Kunihiro Kihou 260 152 5,201
Masao Ogata 211 114 3,020
Masamichi Nakajima 202 74 1,711
Dai Aoki 186 480 9,054
Hisashi Kotegawa 168 40 688
Makoto Yokoyama 152 77 1,287
Guangyong N M N Xu 151 103 3,826
Masaki Fujita 151 51 1,984
Masaaki Matsuda 151 305 6,685
John M Tranquada 151 297 19,570
Masato Matsuura 151 61 1,784
Hideki Tou 149 37 614
Jingsong He 145 140 3,229
Shuwei Xu 145 9 425
Takayuki Yamaguchi 144 120 7,012
Kouji Morimoto 144 16 947
Hiroyuki Koura 144 49 1,883
Atsushi Yoshida 144 8 601
Keisuke Sueki 144 97 2,800
Minoru Nohara 137 182 6,854
Yoshinori Haga 132 758 13,042
Kazutaka Kudo 130 139 2,344
Jacques Flouquet 126 42 2,374
Keisuke Tomiyasu 123 70 973
Zenji Hiroi 123 191 6,857
Sunseng Pyon 122 134 3,078
K Matsuhira 119 33 1,240
Kazuyuki Matsuhira 118 15 839
Shinya Uji 113 358 6,380
Zachary Fisk 112 162 5,674
Muhammad Sharif 112 615 9,506
Akito Sakai 107 31 1,040
Satoru Nakatsuji 107 279 10,506
Kentaro Kuga 101 27 548
Fuminori Honda 101 269 2,269