1.5(top 11%)
Impact Factor
1.9(top 11%)
extended IF
207(top 1%)
H-Index
3.1K
authors
39.5K
papers
659.6K
citations
5.1K
citing journals
77.8K
citing authors

Most published authors in 2014

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Kazutaka Kudo 8 139 2,344
Masato Hedo 7 180 2,525
Yoshihiko Takano 6 421 11,091
Minoru Nohara 6 182 6,854
Yoshikazu Mizuguchi 6 237 8,147
Dai Aoki 6 480 9,054
Masao Ogata 5 114 3,020
Takao Morinari 5 59 472
Toshiro Sakakibara 4 162 3,280
Kenji Ishida 4 64 2,442
Yuji Aoki 4 401 7,878
Kazuhiko Deguchi 4 81 1,324
Yuki Nagai 4 83 976
Manfred Sigrist 4 301 15,419
Akira Iyo 4 484 10,004
Takahiko Sasaki 4 407 8,323
Youhei Fujitani 4 26 232
Shoji Ishibashi 4 207 3,618
Yoshikazu Suzumura 4 97 1,848
Taichi Kosugi 4 29 826
Fuminori Honda 4 269 2,269
Yoshihiko Kobayashi 3 17 242
Kenji Nagata 3 61 712
youichi Murakami 3 348 10,428
Kosuke Karube 3 24 453
Hiroshi Eisaki 3 690 35,835
Hikaru Kawamura 3 101 3,870
Kouichi Okunishi 3 72 1,593
Georg Knebel 3 152 3,544
Toru Sakai 3 84 1,657
Takashi Mizokawa 3 360 12,296
Hidekazu tanaka 3 95 4,028
Reizo Kato 3 584 12,216
Kentaro Nomura 3 47 2,518
Sunseng Pyon 3 134 3,078
Taichi Terashima 3 239 5,119
Jun Ishizuka 3 11 112
Yukinori Ohta 3 152 3,152
Hideaki Kasai 3 145 1,140
Yoshinori Haga 3 758 13,042
Zenji Hiroi 3 191 6,857
Terukazu Nishizaki 3 216 2,533
Stefan Kirchner 3 62 1,172
Ryuji Okazaki 3 87 2,093
Hiroshi Fujihisa 3 130 4,106
Shinya Hosokawa 3 257 3,104
Masaaki Matsuda 3 305 6,685
Shin-ichi Kimura 3 256 4,506
Ichiro Terasaki 3 325 10,677
Fuyuki Shimojo 3 124 2,149
Makoto Yokoyama 3 77 1,287