1.5(top 11%)
Impact Factor
1.9(top 11%)
extended IF
207(top 1%)
H-Index
3.1K
authors
39.5K
papers
659.6K
citations
5.1K
citing journals
77.8K
citing authors

Most published authors in 2011

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yoshinori Haga 17 758 13,042
Dai Aoki 13 480 9,054
Fuminori Honda 13 269 2,269
Georg Knebel 12 152 3,544
Kazuyuki Matsubayashi 11 215 3,540
Yoshiya Uwatoko 8 295 4,570
Satoru Nakatsuji 8 279 10,506
Toshiro Takabatake 8 777 13,451
Masatoshi Sato 7 112 2,942
Hiroaki Kusunose 7 62 1,297
Kazuhiko Deguchi 6 81 1,324
Yutaka Moritomo 6 325 16,916
Valentin Taufour 5 89 2,027
Yoichi Ikeda 5 43 223
Naoyuki Tateiwa 5 135 1,601
Hiroyuki Hidaka 5 35 414
Zenji Hiroi 5 191 6,857
Yoshikazu Mizuguchi 5 237 8,147
Yukitoshi Motome 5 195 4,778
Akira Iyo 5 484 10,004
Kazuhisa Kakurai 5 81 2,222
Tatsuya Yanagisawa 5 95 1,140
Yoshikazu Suzumura 5 97 1,848
Toshiro Sakakibara 5 162 3,280
Hisashi Kotegawa 5 40 688
Yuji Aoki 5 401 7,878
Hiroshi Eisaki 5 690 35,835
Toru Sakai 4 84 1,657
Jacques Flouquet 4 42 2,374
Jun-ichi Yamaura 4 201 3,967
Takeshi Matsumura 4 47 711
Hideki Kuwahara 4 24 384
Satoshi Tsutsui 4 216 2,794
Gerard Lapertot 4 194 6,571
Koichi Izawa 4 98 3,129
Keiichiro Imura 4 37 424
Takahiro Onimaru 4 130 1,909
Ichiro Terasaki 4 325 10,677
Ryoichi Kajimoto 4 132 3,247
Ilya Sheikin 4 129 4,821
Masaaki Matsuda 4 305 6,685
Takashi Odagaki 4 152 2,296
youichi Murakami 4 348 10,428
Hironori Sakai 4 107 1,180
Yoshihiko Takano 4 421 11,091
Nao Takeshita 3 130 2,603
Takaaki Kawamura 3 26 189
Youhei Yamaji 3 51 1,287
Takashi Yanagisawa 3 216 2,160
Minoru Nohara 3 182 6,854
Masao Ogata 3 114 3,020
Frank Steglich 3 130 7,593
Daisuke Akahoshi 3 12 80
Kentaro Kuga 3 27 548
Yasuyuki Shimura 3 25 412
Yosuke Matsumoto 3 46 943
Masato Hedo 3 180 2,525
Yusei Shimizu 3 63 552
Kazuhiko Ninomiya 3 39 352
Kim Lefmann 3 170 4,401
Akito Kobayashi 3 79 1,723
Reizo Kato 3 584 12,216
Toshimitsu Ito 3 180 5,759
Katsunori Kubo 3 46 574
Shin-ichi Shamoto 3 242 6,342
Riki Kobayashi 3 18 540
Masanori Ichioka 3 121 2,735
Masatoshi Imada 3 288 14,478
Manfred Sigrist 3 301 15,419
Koji Kaneko 3 50 930
Masato Matsuura 3 61 1,784
Akira Yoshimori 3 31 216
Masahide Sato 3 75 652
Naoki Momono 3 127 2,328
Akihiro Mitsuda 3 31 289
Dariusz Kaczorowski 3 553 5,846
Shingo Araki 3 88 1,329
Alfred Baron 3 237 4,290
Tokuro Shimokawa 3 26 394
Yasushi Kondo 3 36 263
Hirofumi Wada 3 28 201
Yuki Fuseya 3 61 817
Hideki Tou 3 37 614
Takashi U Ito 3 59 766
Kentaro Kitagawa 3 37 1,127
K Matsuhira 3 33 1,240
Kazutaka Kudo 3 139 2,344
Yukihiro Kawamura 3 51 584
Tomoyuki Matsuda 3 57 2,204
Hidekazu Mukuda 3 138 2,928
Masafumi Udagawa 3 28 532
Motoyuki Ishikado 3 23 653
Yoshiaki Kobayashi 3 82 1,848
Muhammad Adil Sadiq 3 26 306
Hijiri Kito 3 112 3,974
Yuka Ikemoto 3 99 1,071