1.5(top 11%)
Impact Factor
1.9(top 11%)
extended IF
207(top 1%)
H-Index
3.1K
authors
39.5K
papers
659.6K
citations
5.1K
citing journals
77.8K
citing authors

Most published authors in 2005

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yoshinori Haga 19 758 13,042
Masao Ogata 9 114 3,020
Masatoshi Sato 8 112 2,942
Yoshiya Uwatoko 7 295 4,570
Masato Hedo 7 180 2,525
Jun-ichi Yamaura 7 201 3,967
Hiroaki Shishido 7 209 6,310
Thamizhavel Arumugam 6 254 2,726
Dai Aoki 6 480 9,054
Toshiro Takabatake 6 777 13,451
Kouichi Okunishi 5 72 1,593
Yuji Aoki 5 401 7,878
Yoshiya Homma 5 27 587
youichi Murakami 5 348 10,428
Yuji Inagaki 5 125 897
Kiyomi Okamoto 5 90 1,467
Kazuyoshi Yoshimura 4 124 2,169
Yoshikazu Suzumura 4 97 1,848
Akihiro Koda 4 67 834
Kazuki Ohishi 4 123 1,818
Seiji Miyashita 4 311 7,154
Yukio Noda 4 49 1,487
Fuyuki Shimojo 4 124 2,149
Zenji Hiroi 4 191 6,857
Hironori Nakao 4 206 3,948
Reizo Kato 4 584 12,216
Kenji Ishida 4 64 2,442
Takeshi Matsumura 4 47 711
Shigemasa Suga 3 68 1,854
Shoichi Nagata 3 115 2,328
Shin Imada 3 50 1,011
Hidekatsu Suzuura 3 62 3,116
Hiroshi Ito 3 35 480
Wilson Agerico Diño 3 200 2,230
Yutaka Nishio 3 37 973
Hiroshi Kontani 3 188 7,487
Ryoichi Kajimoto 3 132 3,247
Tatsuya Yanagisawa 3 95 1,140
Yoshiaki Kobayashi 3 82 1,848
Yuki Fuseya 3 61 817
Kazuo Hida 3 103 1,857
Takashi Odagaki 3 152 2,296
Akiko Kikkawa 3 32 1,005
Masaaki Matsuda 3 305 6,685
Hiroshi Yamagami 3 110 1,608
Michihiro Nagao 3 104 2,139
Takayoshi Sasaki 3 366 29,565
Shoji Yamamoto 3 76 1,046
Yoshi Tokura 3 1,560 121,877
Eiji Takayama-Muromachi 3 133 6,138
Matthias Troyer 3 301 22,067
Fumio Komori 3 157 2,601
T Moriwaki 3 90 2,259
Toru Sakai 3 84 1,657
Lucio Braicovich 3 275 8,094
Yukitoshi Motome 3 195 4,778
Minoru Soda 3 61 1,116
Yuji Muraoka 3 21 651