1.5(top 11%)
Impact Factor
1.9(top 11%)
extended IF
207(top 1%)
H-Index
3.1K
authors
39.5K
papers
659.6K
citations
5.1K
citing journals
77.8K
citing authors

Most published authors in 2002

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yoshinori Haga 11 758 13,042
Yutaka Moritomo 11 325 16,916
Kazuyoshi Yoshimura 11 124 2,169
Dai Aoki 7 480 9,054
Yoshi Tokura 7 1,560 121,877
Eiji Nishibori 6 259 11,743
Kazuya Suzuki 5 69 678
Akihiro Koda 5 67 834
Zenji Hiroi 5 191 6,857
Hiroki Yamauchi 5 58 1,059
Toshiro Takabatake 5 777 13,451
Shin-ichi Kimura 5 256 4,506
Hideaki Kasai 4 145 1,140
Satoshi Iikubo 4 68 1,987
Tamio Oguchi 4 192 6,432
Da-jun Zhang 4 85 1,438
Seiji Miyashita 4 311 7,154
Jun-ichi Yamaura 4 201 3,967
Hiroaki Kadowaki 4 43 1,287
Makoto Yokoyama 4 77 1,287
Reizo Kato 4 584 12,216
Ryusuke Ikeda 4 47 1,110
Yoshiteru Maeno 4 254 17,319
Toshiro Sakakibara 4 162 3,280
Katsunori Kubo 4 46 574
Yuji Aoki 4 401 7,878
Takehiko Mori 4 364 9,264
Yoshiya Uwatoko 3 295 4,570
Naohito Tsujii 3 155 2,644
Byung Il Min 3 246 5,918
Masahiko Isobe 3 224 5,000
Masaaki Matsuda 3 305 6,685
Kazuki Ohishi 3 123 1,818
Shoji Yamamoto 3 76 1,046
Satoshi Kashiwaya 3 160 6,428
Ryuta Watanuki 3 32 202
Kozo Okazaki 3 64 1,773
Hideki Abe 3 166 4,775
Yukio Tanaka 3 314 13,470
Masashige Matsumoto 3 65 1,210
Shinji Watanabe 3 48 964
Yoichi Okimoto 3 71 3,564
Takehiko Ishiguro 3 22 164
Masanori Ichioka 3 121 2,735
Yoshikazu Suzumura 3 97 1,848
Shugo Suzuki 3 34 237