277.6K(top 1%)
articles
7.2M(top 1%)
citations
51,481(top 1%)
★★ articles
2,984(top 1%)
★★★ articles
2.4(top 22%)
Avg IF
623(top 1%)
H-Index
997(top 1%)
G-Index
11,335
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Kazunari Domen 49,268 570 71,835
Yoshi Tokura 47,353 1,560 121,877
Tomoyuki Yokota 46,609 225 25,528
Takao Someya 39,398 291 33,042
Kazuhiko Maeda 26,919 260 38,905
Shoji Asai 26,224 698 30,219
Kazunori Kataoka 25,437 767 67,071
Kazuhito Hashimoto 24,447 690 62,145
Yusuke Nakamura 23,393 425 58,260
Takuzo Aida 23,023 393 34,217
Takashi Kadowaki 22,202 278 27,598
Tsuyoshi Sekitani 21,724 117 15,338
Kazuko Yamaguchi-Shinozaki 21,190 322 73,719
Norihiro Kokudo 20,924 531 22,154
Eiichi Nakamura 19,896 499 29,289
Taikan Oki 19,422 279 18,908
Akira Isogai 19,384 551 31,313
Yoichiro Iwakura 19,270 641 55,183
Naoto Nagaosa 19,087 192 22,578
Tadatsugu Taniguchi 19,065 152 40,279
Kenji Shibuya 18,825 201 97,049
Hidenori Takagi 18,693 696 40,331
Junichi Tanaka 18,055 515 22,799
Koji Terashi 18,045 518 22,871
Tetsuro Mashimo 17,712 567 19,043
Yuichi Ikuhara 17,596 955 24,533
Hiroyuki Aburatani 17,436 188 19,618
Satoru Miyano 17,400 332 12,305
Masahira Hattori 17,184 298 59,811
Tatsuo Kawamoto 17,178 564 18,740
Makoto Fujita 17,061 249 29,081
Shu̅ Kobayashi 16,564 357 22,517
Motomu Kanai 16,327 352 21,824
Takashi Hisatomi 16,160 183 16,124
Tsuguyuki Saito 16,129 188 18,521
Tatsuya Masubuchi 15,910 508 17,253
Hiroshi Sakamoto 15,893 485 17,229
Takashi Kato 15,321 473 26,174
Yusuke Nakamura 15,303 424 21,625
Kazuhiko Koike 15,278 524 9,993
Naoya Shibata 15,270 337 11,915
Mizushima Noboru 15,243 232 98,562
Osamu Nureki 15,226 121 9,639
Atsuo Yamada 14,847 256 21,445
Toshimasa Yamauchi 13,951 137 20,463
Tsutomu Miyasaka 13,727 233 35,779
Kazuhiro Takanabe 13,678 200 23,764
Yuichi Shiraishi 13,355 175 8,998
Yoshihiro Kawaoka 12,991 360 23,799
Yutaka Suzuki 12,790 338 10,054
Shin-ichi Ohkoshi 12,513 428 16,183
Yasuhiko Arakawa 11,982 626 22,186
Koichi K Matsuda 11,913 201 10,843
Tomoaki Nakamura 11,790 351 13,296
Sakae Tanaka 11,760 637 18,669
Yoshihiro Iwasa 11,737 151 11,818
Kazuya Yamaguchi 11,573 239 13,245
Yuji Enari 11,361 428 11,996
Takaharu Otsuka 11,244 352 15,659
Takeshi Iwatsubo 10,909 120 16,139
Nobutaka Hirokawa 10,883 162 22,769
Hajime Tanaka 10,861 297 15,264
Kipp Cannon 10,641 103 33,820
Hiroko Tanaka 10,611 141 6,917
Hiroshi Takayanagi 10,448 120 21,151
Ryosuke Tateishi 10,325 213 11,468
Yasuteru Urano 10,246 159 10,970
kyoko Nozaki 10,200 348 19,350
Tsuyoshi Kimura 9,932 126 9,301
Kiyoshi Hasegawa 9,753 348 10,011
Kazuhiko Ishihara 9,533 577 20,689
Tetsu Tatsuma 9,427 239 12,709
Kohei Miyazono 9,371 145 12,065
Yoshiaki Nishibayashi 9,254 294 14,945
Makoto Miyagishi 9,209 114 14,337
Martin Kaltenbrunner 9,043 69 9,674
Issei Komuro 8,959 540 23,408
Hiromi Nakanishi 8,856 154 13,391
Hiroshi Nishihara 8,746 227 6,888
Tsutomu Suzuki 8,727 229 14,267